Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older

Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older SALE
Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older SALE
Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older SALE
Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older
Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older
Thick Nylon Halter *v.dirty, frayed, missing grommets, faded, older
$3.50 $7.00
SKU: KSN1VN-6611
BRAND: Burwash