Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy

Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
Stiff Nylon Halter *gc, v dirty, stains, older, frayed edges, hairy
$8.75 
SKU: JT27N7-6611
BRAND: Burwash